Wednesday, September 28, 2011

నవరాత్రి దేవి కృతులు : మాతే మలయధ్వజ పాండ్య సంజాతే , ముత్తయ్య భాగవతార్, ఖమాస్ రాగం

Audio link :  Sudha Raghunathan (hummaa.com) (muzigle.com)

[పల్లవి]
మాతే మలయధ్వజ పాండ్య సంజాతే మాతంగ వదన గుహ
[అనుపల్లవి]
శాతోధరి శంకరి చాముండేశ్వరి చంద్రకళాధరి తాయే గౌరీ


da da ni da da ni da da ni da da ni pa ma
da da ni ri sa ni sa da ni sa da pa pa ma
da da ni ga ri ni ri sa ni da pa ni da ma
da da ma ga ma pa ma pa da da ni ni da ma
da da ri sa ni da ni da da ma da ni ma ni
da da sa sa pa da ni da da ma ga ri sa ni
da da pa da da ni da da sa da ni da
ma ga ri sa ni da ni sa ni ni da da pa ma[ముక్తాయి స్వర సాహిత్యం]
దాతా సకల కలా నిపుణ చతుర
దాతా వివిధ మత(?) సమయ సమరస
దాతా సులభ హృదయ మధుర వచన
దాతా సరస రుచిరతర స్వర లయ
గీత సుఖద నిజ భావ రసిక వర ధాతా
మహిశూర నాద నాల్వటి
శ్రీ కృష్ణ రాజేంద్ర ర నదయ(?) సదా పొరె
మహితె హరికేశ మనోహరే సదయే


[చరణం]
శ్యామే సకల భువన సార్వభౌమే శశి మండల మద్యగే
1.MA,MA, pani dada papa magamapa MA,MA, nida MAsani dapadada
Shyame sakala bhuvana sarva bhoume sasi mandala madhyaga
2.nidanida dapapama PAPA nidapama gamaPA nidaMA sanidapa MAnida
Shyame sakala bhuvana sarva bhoume sasi mandala madhyaga
3.saSAsa nidanisa niDApa magamapa maMAma samagama pasanida NI;
nidani padani mapadani gamapadani samagama padani samagari sasanida pada

Shyame sakala bhuvana sarva bhoume sasi mandala madhyagaNo comments: