Thursday, July 5, 2012

సంతాన రామ స్వామినం saMtAna rAmaswAminam, hiMdOLa vasaMtaM - రాగం హిందోళ వసంతం - ముత్తుస్వామి దీక్షితార్

 రాగం హిందోళ వసంతం - ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ , తాళం ఆది
Audio link : TM Krishna
Audio link : Nithyashree Mahadevan
Audio link : Radha Jayalakshmi
Audio link : KJ Yesudas
This kriti was composed on Santhana Ramaswamy temple @Needamangalam, Tamilanadu
పల్లవి
సంతాన రామ స్వామినం 
సగుణ నిర్గుణ స్వరూపం భజరే


అనుపల్లవి
సంతతం యమునాంబా పురి నివసంతం
నత సంతం హిందోళ - 
(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)
వసంత మాధవం జానకీ ధవం
సచ్చిదానంద వైభవం శివం


చరణం
సంతాన సౌభాగ్య వితరణం
సాధు జన హృదయ సరసిజ చరణం
చింతామణ్యాలంకృత గాత్రం
చిన్మాత్రం సూర్య చంద్ర నేత్రం
(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)
అంతరంగ గురు గుహ సంవేద్యం
అనృత జడ దుఃఖ రహితం అనాద్యంpallavi
saMtaana raama svaaminaM  - saguNa nirguNa svaroopaM bhaja rae


anupallavi
saMtataM yamunaaMbaa puri nivasaMtaM - nata saMtaM hiMdOLa - 
(madhyama kaala saahityaM)
vasaMta maadhavaM jaanakee dhavaM - sachchidaanaMda vaibhavaM SivaM


charaNaM
saMtaana saubhaagya vitaraNaM - saadhu jana hRdaya sarasija charaNaM
chiMtaamaNyaalaMkRta gaatraM - chinmaatraM soorya chaMdra naetraM
(madhyama kaala saahityaM)
aMtaraMga guru guha saMvaedyaM - anRta jaDa du@hkha rahitaM anaadyaM
No comments: