Wednesday, November 26, 2014

దేవి కృతి : rAjarAja rAdhitE - రాజరాజ రాధితే నాదనిధే శారదే,, H.N. Mutthiah Bhaagavatar , nirOshTa ragam

raagam: nirOshTa , Composer: H.N. Mutthiah Bhaagavatar
YouTube link : TN Seshagopalan
Audios available here : priya sisters/ Amolya-Anamika/ Gayatri Girish/ TN Seshagopalan
పల్లవి
రాజరాజ రాధితే నాదనిధే శారదే  (రాజ)
అనుపల్లవి
తేజాశ్ర్తే /తేజాశ్రితే శ్రీ లలితే శ్రీ ఈశ సహజాతే (రాజ)
చరణం

నీనే హరికేశ రా(గి)ణి నీనే నిత్య కల్యాణి నీనే శ్రీ కృష్ణేంద్రన రక్షణశణే జయ జనని (రాజ)

pallavi: rAjarAja rAdhitE nAdanidhE shAradE (rAja)
anupal: tEjashrtE shrI lalitE shrI Isha sahajAtE (rAja)
caraNa: nInE harikEsha rAgjni nInE kalyANi nInE shrI krSNEndrana rakSaNachaNE jayajanani (rAja)

No comments: