Tuesday, February 19, 2013

లాలి గోవింద లాలి , శ్రీపాదరాజరు - lAli gOvimda lAli , SripAdarAjaru


రాగ: ఆనందభైరవి తాళ: ఝంపె రచన: శ్రీపాదరాజరు
Youtube link : Vidyabhushana
లాలి గోవింద లాలి కౌసల్యా బాల శ్రీరామ లాలి /ప/
లాలి మునివంద్య లాలి జానకీ రమణ శ్రీరామ లాలి /అనుప/

కనకరత్నగళల్లి కాల్గళనె హూడి నాల్కు వేదగళన్ను సరపణియ మాడి
అనేక భూమండలవ హలగెయ మాడి ష్రీకాంతనుయ్యాలెయను విరచిసిదరు /1/

ఆశ్చర్యజనకవాగి నిర్మిసిద పచ్చెయ తొట్టిలల్లి 
అచ్యుతానంతనిరలు తూగిదరు మత్స్యావతార హరియ /2/

ధర్మస్థాపకను ఎందు నిరవధిక  నిర్మల చరిత్రనెందు
మర్మ కర్మగళ పాడి తూగిదరు కూర్మావతార హరియ /3/

సరసిజాక్షియరెల్లరు జనవశీ కర దివ్య రూపనెందు
పరమ హరుషదలి పాడి తూగిదరు వరాహావతార హరియ /4/

కరి కుంభగళ పోలువ కుచదల్లి హార పదకవు హొళెయలు
వరవర్ణినియరు పాడి తూగిదరు నరసింహావతార హరియ /5/

భామామణియరెల్లరు యదువంశ సోమనివనెందు పొగళి
నేమదిందలి పాడి తూగిదరు వామనావతార హరియ /6/

సామజవరదనెందు అతుళ భృగు - రామావతారనెందు 
శ్రీమదానంద హరియ తూగిదరు ప్రేమాతిరేకదింద /7/

కామనిగె కామనెందు సురసార్వ భౌమ గుణధామనెందు
వామనేత్రెయరు పాడి తూగిదరు రామావతార హరియ /8/

సృష్టియ కర్తనెందు జగదొళగె శిష్ట సంతుష్టనెందు
దృష్టాంతరహితనెందు తూగిదరు కృష్ణావతార హరియ /9/

వృద్ధ నారియరెల్లరు జగదొళగె ప్రసిద్ధ నివనెందు పొగళి
బద్ధానురాగదింద తూగిదరు బౌద్ధావతార హరియ /10/


థళథళత్కారదింద రంజిసువ  మలయజలేపదింద 
జలజగంధియరు పాడి తూగిదరు కల్క్యావతార హరియ /11/

కనకమయ ఖచితవాద తల్పదలి వనజభవ జనకనిరలు
వనజనాభన్న పాడి తూగిదరు వనితామణియరెల్లరు /12/

పద్మరాగవ పోలువ హరిపాద పద్మవను తమ్మ హృదయ
పద్మదలి నిల్లిసి పాడి తూగిదరు పద్మినీ భామినియరు /13/

హస్తభూషణ మెరెయలు దివ్యతర హస్తలాఘవగళింద 
హస్తగళ పిడిదుకొండు తూగిదరు హస్తినీ భామినియరు /14/

మత్తగజగామినియరు దివ్యతర చిత్ర వస్త్రగళనుట్టు
చిత్త సంతోషదింద తూగిదరు చిత్తినీ భామినియరు /15/

కంకణ ధ్వనిగళింద రంజిసువ కింకిణీ స్వరగళింద
పంకజాక్షియరు పాడి తూగిదరు షంకినీ భామినియరు /16/

చొక్క కస్తూరి పంకదిం రంజిసువ మకరికా పత్ర బరెదు
లికుచస్తనియరు పాడి తూగిదరు అకళంక చరిత హరియ /17/

పల్లవాధరెయరెల్ల ఈ శిశువు తుల్యవర్జితవెనుతలి 
సల్లలితగానదింద తూగిదరు కల్యాణి రాగదింద /18/

ఆనంద సదనదొళగె గోపియరు ఆ నందసుతన కండు
ఆనందభరితరాగి తూగిదరు ఆనందభైరవియింద /19/

దేవాదిదేవనెందు ఈ శిశువ భావనాతీతనెందు  
దేవగంధర్వరు పాడి తూగిదరు దేవగాంధారదింద /20/

నీల ఘనలీల జో జో కరుణాల వాల శ్రీకృష్ణ జో జో
లీలావతార జో జో పరమాత్మ బాలగోపాల జో జో /21/

ఇందుధరమిత్ర జో జో శ్రీకృష్ణ ఇందు రవి నేత్ర జో జో 
ఇందు కులపుత్ర జో జో పరమాత్మ ఇందిరారమణ జో జో /22/

తుంగ భవభంగ జో జో పరమాత్మ రంగ కౄపాంగ జో జో 
మంగళాపాంగ జో జో మోహనాంగ రంగవిఠలనె జో జో /23/rAga: AnaMdabhairavi tALa: JaMpe racana: SrIpAdarAjaru

lAli gOviMda lAli kausalyA bAla SrIrAma lAli /pa/
lAli munivaMdya lAli jAnakI ramaNa SrIrAma lAli /anupa/

kanakaratnagaLalli kAlgaLane hUDi nAlku vEdagaLannu sarapaNiya mADi
anEka bhUmaMDalava halageya mADi shrIkAMtanuyyAleyanu viracisidaru /1/
AScaryajanakavAgi nirmisida pacceya toTTilalli 
acyutAnaMtaniralu tUgidaru matsyAvatAra hariya /2/
dharmasthApakanu eMdu niravadhika  nirmala caritraneMdu
marma karmagaLa pADi tUgidaru kUrmAvatAra hariya /3/
sarasijAkShiyarellaru janavaSI kara divya rUpaneMdu

parama haruShadali pADi tUgidaru varAhAvatAra hariya /4/
kari kuMbhagaLa pOluva kucadalli hAra padakavu hoLeyalu
varavarNiniyaru pADi tUgidaru narasiMhAvatAra hariya /5/
bhAmAmaNiyarellaru yaduvaMSa sOmanivaneMdu pogaLi

nEmadiMdali pADi tUgidaru vAmanAvatAra hariya /6/
sAmajavaradaneMdu atuLa bhRgu - rAmAvatAraneMdu 
SrImadAnaMda hariya tUgidaru prEmAtirEkadiMda /7/
kAmanige kAmaneMdu surasArva bhauma guNadhAmaneMdu
vAmanEtreyaru pADi tUgidaru rAmAvatAra hariya /8/
sRShTiya kartaneMdu jagadoLage SiShTa saMtuShTaneMdu
dRShTAMtarahitaneMdu tUgidaru kRShNAvatAra hariya /9/
vRddha nAriyarellaru jagadoLage prasiddha nivaneMdu pogaLi
baddhAnurAgadiMda tUgidaru bauddhAvatAra hariya /10/

thaLathaLatkAradiMda raMjisuva  malayajalEpadiMda 
jalajagaMdhiyaru pADi tUgidaru kalkyAvatAra hariya /11/
kanakamaya KacitavAda talpadali vanajabhava janakaniralu
vanajanAbhanna pADi tUgidaru vanitAmaNiyarellaru /12/
padmarAgava pOluva haripAda padmavanu tamma hRdaya
padmadali nillisi pADi tUgidaru padminI bhAminiyaru /13/
hastabhUShaNa mereyalu divyatara hastalAGavagaLiMda 
hastagaLa piDidukoMDu tUgidaru hastinI bhAminiyaru /14/
mattagajagAminiyaru divyatara citra vastragaLanuTTu

citta saMtOShadiMda tUgidaru cittinI bhAminiyaru /15/
kaMkaNa dhvanigaLiMda raMjisuva kiMkiNI svaragaLiMda
paMkajAkShiyaru pADi tUgidaru shaMkinI bhAminiyaru /16/
cokka kastUri paMkadiM raMjisuva makarikA patra baredu
likucastaniyaru pADi tUgidaru akaLaMka carita hariya /17/
pallavAdhareyarella I SiSuvu tulyavarjitavenutali 
sallalitagAnadiMda tUgidaru kalyANi rAgadiMda /18/
AnaMda sadanadoLage gOpiyaru A naMdasutana kaMDu
AnaMdabharitarAgi tUgidaru AnaMdabhairaviyiMda /19/
dEvAdidEvaneMdu I SiSuva bhAvanAtItaneMdu  
dEvagaMdharvaru pADi tUgidaru dEvagAMdhAradiMda /20/

nIla ghanalIla jO jO karuNAla vAla SrIkRShNa jO jO
lIlAvatAra jO jO paramAtma bAlagOpAla jO jO /21/
iMdudharamitra jO jO SrIkRShNa iMdu ravi nEtra jO jO 
iMdu kulaputra jO jO paramAtma iMdirAramaNa jO jO /22/
tuMga bhavabhaMga jO jO paramAtma raMga kRupAMga jO jO 
maMgaLApAMga jO jO mOhanAMga raMgaviThalane jO jO /23/2 comments:

Dhikshith said...

Thank you very much. Can you please send the meaning to dreddy.kgp@gmail.com

Thanks again.
Dhikshith.

Sravan Kumar DVN said...

Dont kow Dhikshith garu. i dont know Kannada.