Tuesday, May 7, 2013

jAnakI nAth sahAya karE - Tulasidas bhajan , in yaman kalyan raga

Tulasidas bhajan , in yaman kalyan raga 

jAnakI nAth sahAya karE jab kaun bigAD karE nar tErI
sUraj mangal sOm bhrgu sut bandhu aru guru varadAyak tErO
rAhu kEtu kI nAhI gamyatA sang shanIcar hOt ucErO
duST duhshshAsan vimal draupadI cIr utAr kumantar prErO
jAkI sahAya karI karuNAnidhi baDh gayE cIr kE mAr ghanErI
garabh mEn rAkhyO parIkSit rAjA ashvatthAmA jab astr prErO
bhASrat mE marUhI kE aNDA tA par gajkA ghaNTA gErO
jAkI sahAya karI karuNAnidhi tAkE jagat mEn bhAg baDhErO
raghuvamshI santan sukhdAyI tulsIdAs caraNan kO cErO 

No comments: