Saturday, February 26, 2011

నారాయణ శతకము - బమ్మెర పోతన

Audio link : Sri Mangalampalli Balamuralikrishna & P.Suseela(?)
నమామి నారాయణ పాద పంకజం - వదామి నారాయణ నామనిర్మలం
భజామి నారాయణ తత్త్వమవ్యయం - కరోమి నారాయణ పూజనం సదా |S1O|

ఆలోక్య సర్వ శాస్త్రాణి - విచార్యచ పునః పునః - ఇదమేకం సునిశ్హ్పన్నం - ధ్యాయేన్నారాయణం సదా |S2O|

శ్రీ రమా హృదయేశ్వరా - భక్త జన చిత్త జలరుహ భాస్కరా - కారుణ్య రత్నాకరా - నీవె గతి కావవే నారాయణా || [1]
పాప కర్మములఁ జేసి - నరక కూపములఁ బడజాల నిఁకను - నీపాద భక్తి యొసఁగి - యొక్క దరిఁ జూపవే నారాయణా || [2]
దాన ధర్మములఁ జేయ-నేర, నీ దాసులను బొగడ నేర, - నా నేరములఁ దలఁపక - దయ చేసి నన్నేలు నారాయణా || [3]
ఆన యించుక లేకను - దుర్భాశ్హ లాడు నా జిహ్వ యందు, - నీ నామ చతురక్షరి - దృఢముగా నిలుప వలె నారాయణా || [4]
ఒకటి పరిశుద్ధి లేక - నా జన్మ మకట! వ్యర్థం బాయెను - అకలంక మగు మార్గముం - జూపవే సకలేశ! నారాయణా || [5]
వేగి లేచినది మొదలు - సంసార సాగరంబున నీఁదుచు -మీ గుణము నొక వేళను - దలఁపగదె మేలనుచు నారాయణా || [6]
లోక వార్తలకు మరఁగి - కర్ణముల మీకథల విన నేరను, - ఏ కరణీ భవ జలధిఁ - దుదముట్ట నీఁదెదను నారాయణా || [7]
ఇల మనుజ జన్మ మెత్తి - సుజ్ఞాన మించు కంతయు లేకను, - కలఁతఁ జెందెడు చిత్తమున్‌ - స్వచ్ఛంబుగాఁ జేయు నారాయణా || [8]
యెంత పాపాత్ముఁడైన - మిముఁ దలంచి కృతకృత్యుఁడౌనుఁ, - బుడమి నింత పరుసము సోఁకిన - లోహంబు హేమమౌ నారాయణా || [9]
కామాంధకారమునను - బెక్కు దుశ్హ్కర్మములఁ జేసి నేను, -నీ మఱుఁగు జొచ్చినాను - నామీఁద నెనెరుంచు నారాయణా || [10]


సమయమైనపుడు మిమ్ముఁ -దలచుటకు శక్తి గలుగునొ కలు - గదో, సమయమని తలఁతునిపుడు -నా హృదయ కమలమున నారాయణా || [11]
ఆటలన్నియు ఱంకులు -నేనాడు మాటలన్నియు బొంకులు, -పాటింప నింతకైన -నున్నదే పాపంబు నారాయణా || [12]
వావి దప్పిన వాఁడను -దుశ్హ్క్రియా వర్తనుఁడ నగుదు నేను, - బావనునిగాఁ జేయవె ననుఁ బతిత పావనుఁడ నారాయణా || [13]
దేహమే దృఢమనుచును -దెలిసి నే మోహబద్ధుఁడ నగుచును, - సాహసంబున జేసితిఁ -నేగురు ద్రోహంబు నారాయణా || [14]
ఎన్ని జన్మము లాయెనో -నేటి కెందెందు జన్మించినానో - నన్ను దరిఁ జేర్పఁ గదవొ -యిఁకనైన నా తండ్రి నారాయణా || [15]
యమ కింకరులఁ దలఁచిన -నాగుండె యావులింపుచు నున్నది - యముని బాధలు మాన్పను -మాయప్ప వైద్యుఁడవు నారాయణా || [16]
అరయఁ గామ క్రోధముల -లోభంబు మోహమద మత్సర - ములు, తఱుఁగ వెప్పుడు మనసున -నిన్నెపుడుఁ దలచెదను || [17]
ఆశా పిశాచి పట్టి, -వైరాగ్య వాసనలఁ జేరనీయదు - గాసి పెట్టుచు నున్నది -నేనేమి చేయుదును నారాయణా || [18]
తాపత్రయంబుఁ జెంది -చాలఁ బరితాప మొందెడు చిత్తము - నీ పాదములఁ జెందినఁ -జల్లనై నిలిచెదను నారాయణా || [19]


చింతా పరంపరలచేఁ -చిత్తంబు చీఁకాకు పడుచున్నది, - సంతోషమునఁ గూర్పవె -దివ్య ప్రసాదములు నారాయణా || [20]
ప్రాయమెల్లను బోయెను -నాశ లెడఁ బాయఁ జాలక యున్నవి - మాయా ప్రపంచమేల -చేసెదవి మాయయ్య నారాయణా || [21]
శరణుఁ జొచ్చినవాఁడను -నేఁ జేయుదురితముల నపహరించి - పరమ పద మొసఁగఁ గదవె -యిఁకనైనఁ బరమాత్మ నారాయణా || [22]
సంకల్పములు పుట్టినఁ -గర్మ వాసనల దృఢముగఁ జేయవు - సంకటము నొందించకే -నను సత్య సంకల్ప నారాయణా || [23]
ఒకవేళ నున్న బుద్ధి -యొక వేళ నుండదిఁక నేమి సేతు - విశదంబుగాఁ జేయవే -నీవు నా చిత్తమున నారాయణా || [24]
నెట్టుకొని సకల జీవ -కోటులను గొట్టి భక్షించినాను - పొట్ట కొఱకై నీచుల -సేవించి రట్టయితి నారాయణా || [25]
నేను పుట్టినది మొదలు -ఆహార నిద్రలనె జనె కాలము - పూని యెప్పుడు సేయుదు -నీపదధ్యానంబు నారాయణా || [26]
ప్రొద్దు వోవక యున్నను -వేసరక పొరుగిండ్లు తిరుఁగుగాని - బుద్ధిమాలిన చిత్తము -నీయందుఁ బొందదే నారాయణా || [27]
ఎన్ని విధములఁ జూచిన -నిత్యమును హృదయమున మిము - మఱవక యున్నంతకన్న సుఖము -వేఱొక్కటున్నదే నారాయణా || [28]
లాభ లోభముల విడిచి -యిహపరంబులను ఫల మాసింపక - నీ భక్తులైన వారు -ధన్యులై నెగడెదరు నారాయణా || [29]
ముందు నీ సృశ్హ్టి లేక -సచ్చిదానంద స్వరూపంబును - బొంది భేదము నొందక -బ్రహ్మమై యుందువఁట నారాయణా || [30]


కాలత్రయీ బాధ్యమై -మఱి నిరాకారమై యుండు కతనఁ - జాలఁగాఁ దత్త్వజ్ఞులు -తెలియుదురు సత్తగుట నారాయణా || [31]
జ్ఞాన స్వరూపమునను -నజడమై జడ పదార్థము నెల్లను - గానఁగాఁ జేయు కతనఁ -జిత్తండ్రు ఘనులు నిను నారాయణా || [32]
సుఖ దుఃఖముల రెంటికి -వేఱగుచు సుఖ రూపమైన కతన -నఖిల వేదాంత విదులు -ఆనందమండ్రు నిను నారాయణా || [33]
గుణ మొకటియైన లేని -నీయందు గుణమయంబైన మాయ - గణుతింపఁ గను పట్టెడు -దర్పణము కైవడిని నారాయణా || [34]
అందుఁ బ్రతిబింబించిన -చిత్సదానంద సముదాయమెల్లఁ - జెందు నీశ్వర భావము -త్రిగుణ సం శ్లిశ్హ్టమయి నారాయణా ||[35]
సత్వంబు రజము తమము -నను మూఁడు సంజ్ఞలను గ్రమము - తోడఁ దత్త్వజ్ఞులేర్పరింపఁ -సద్గుణ త్రయములను నారాయణా || [36]
ప్రకృతి నీయందు లీనమై -యుండి స్మృతిని జెందిన వేళను - సకల ప్రపంచ మిటులఁ -గనుపట్టె నకళంక నారాయణా || [37]
మీరు సంకల్పించిన -యిశ్హ్టప్రకారమును జెందు మాయ - యారూఢి వివరించెద -నవ్విధం బొప్పంగ నారాయణా || [38]
పంచభూతములు మనసు -బుద్ధియును బ్రకటహంకారము -లును, నెంచంగ నిట్టిమాయ -యిదిగా ప్రపంచంబు నారాయణా || [39]
భూతపంచక తత్త్వ సం -ఘాతమునఁ బుట్టె నంతఃకరణము - ఖ్యాతిగా నందుఁ దోఁచి -చిత్తు జీవాత్మాయె నారాయణా || [40]వెస మనో బుద్ధి చిత్తా -హంకార వృత్తు లంతఃకరణము - ప్రచురింప నవి నాలుగు -తత్త్వ రూపములాయె నారాయణా || [41]
భౌతిక రజోగుణములును -నేకమై ప్రాణంబు పుట్టించెను - వాద భేదములచేతఁ -బంచ పాపములాయె నారాయణా || [42]
అలరు ప్రాణ మపానము -వ్యానంబుదానము సమానంబులు - తలఁప నీ సంజ్ఞలమరి -వాయుతత్త్వము లొప్పు నారాయణా || [43]
ప్రత్యేక భూత సత్త్వగుణములన -బరఁగి బుద్ధీంద్రియములు - సత్త్వమున జనియించెను -దత్త్వ ప్రపంచముగ నారాయణా || [44]
చెవులు చర్మముఁ గన్నులు -జిహ్వ నాసికయుఁ బేరుల చేతను - దగిలి బుద్ధీంద్రియముల -విశ్హయ సంతతిఁ దెలియు నారాయణా || [45]
భౌతిక తమోగుణమున -విశ్హయములు తఱుచుగాఁ జనియిం - చెను, శబ్ద స్పర్శ రూప -రస గంధ నామములు నారాయణా || [46]
తాదృశ రజోగుణమున -జనియించె నరక కర్మేంద్రియములు - ఐదు తత్త్వమ్ము లగుచును -గర్మ నిశ్హ్ఠాదులకు నారాయణా || [47]
వాక్పాణిపాదపాయూ -పస్థలను వాని పేళ్ళమరుచుండుఁ - బ్క్వహృదయులకుఁ దెలియు -నీవిధము పరమాత్మ నారాయణా || [48]
పలుకు పనులును నడుపును -మలమూత్రములు విడుచుటీ య - యిదును వెలయఁ గర్మేంద్రియముల -విశ్హయములు నళినాక్ష నారాయణా || [49]
పరఁగఁ జంద్రుండు బ్రహ్మ -క్షేత్రజ్ఞుఁ డరువొందు రుద్రుఁ - డచటి, పరమానసాదులకును -నధిపతులు వివరింప నారాయణా || [50]


అరయ దిక్కున వాయువు -సూర్యుఁడును, వరుణుండు, నశ్విను - లును, బరఁగ శ్రోత్రాదులకును -నధిపతులు పరికింప నారాయణా || [51]
అనలుఁ, డింద్రుఁడు, విశ్హ్ణువు -మృత్యువును, నల ప్రజాపతియుఁ - గూడి, యొనరఁగా నాడులకును -నధిపతులు పరికింప నారాయణా || [52]
పంచీకృతంబాయెను -భూతపంచకము, ప్రబలించి సృశ్హ్టి - పంచీకృతముచేతను -స్థూల రూపము లాయె నారాయణా || [53]
పది యింద్రియముల మనసు -బుద్ధియును, బ్రాణంబులైదు - గూడి, పదియేడు తత్త్వములను -సూక్ష్మరూపములాయె నారాయణా || [54]
స్థూలసూక్ష్మములు రెండు -కలుగుటకు మూలమగు నజ్ఞాన-ము, లీల కారణ మాయెను -జీవులకు నాలోన నారాయణా || [55]
ఈరెండు దేహములకు -విశ్వంబు నెల్లఁ బ్రకటనంబాయెను - నామ రూపముల చేత -లోకైక నాయకుఁడ నారాయణా || [56]
కొన్ని మాయనుఁ బుట్టును -గ్రుడ్లతోఁ గొన్ని తనువులు పుట్టు - ను, గొన్ని ధరణిని బుట్టును -జెమటలను గొన్ని హరి నారాయణా || [57]
ఈ చతుర్విధ భూతములందుఁ -గడు హెచ్చు మానవ జన్మము - నీచమని చూడరాదు -తథ్యమే నిర్ణయము నారాయణా || [58]
ఈ జన్మమందెకాని -ముక్తి మఱి యేజన్మమందు లేదు - చేసేతఁ దను దెలియక -మానవుఁడు చెడిపోవు నారాయణా || [59]
చేతనాచేతనములు -పుట్టుచును రోఁతలకు లోనగుచును - నాతంక పడుచుండును -గర్మములఁ జేతఁనుడు నారాయణా || [60]


సకలయోనులఁ బుట్టుచుఁ -బలుమాఱు స్వర్గ నరకములఁ బడు - చు, నొకట నూఱట గానక -పరితాప మొందితిని నారాయణా || [61]
వెలయ నెనుబదినాలుగు -లక్ష యోనులయందుఁ బుట్టిగిట్టి - యలసి మూర్ఛలఁ జెందుచు -బహుదుఃఖముల చేత నారాయణా || [62]
క్రమముతో మనుజగర్భ -మునఁ బడుచుఁ గర్మవశగతుఁడగు - చును, నమితముగ నచ్చోటను -గర్భనరకమునఁ బడు నారాయణా || [63]
ఈశ్వరాజ్ఞను బుట్టిన -తెలివిచే హృదయమునఁ దలపోయుచు - విశ్వమునఁ దను బొందిన -పాటెల్ల వేర్వేఱు నారాయణా || [64]
చాలు చీ! యిక జన్మము -నిఁకఁ బుట్టుఁ జాలు, శ్రీహరి భజించి - మేలు చెందెద ననుచును -జింతించు నాలోన నారాయణా || [65]
ప్రసవకాలమునఁ దల్లి -గర్భమునఁ బాదుకొని నిలువలేక - వసుధపయి నూడిపడినఁ -దెలివిచే వాపోవు నారాయణా || [66]
చనుఁబాలు గుడిచి ప్రాణ -ధారణను నిఁక మూత్ర మలము - లోను, మునిఁగితేలుచునుండును, దుర్గంధమున నారాయణా || [67]
బాలత్వమున బిత్తరై -నలుగడలఁ బాఱాడు సిగ్గులేక - పాలుపడి యౌవనమునఁ -విశ్హయానుభవమొందు నారాయణా || [68]
ముదిమి వచ్చిన వెనుకను -సంసారమోహంబు మానకుండఁ - దుదనేఁగుఁ గర్మగతులఁ -బొందుటకు ముదమేమి నారాయణా || [69]
అజ్ఞాన లక్షణమ్ము -లిటువంటివని విచారించి నరుఁడు - సుజ్ఞానమునకుఁ -దగిన మార్గంబు చూడవలె నారాయణా || [70]


వేదాంత వేదియైన -సద్గురుని పాదపద్మములు చెంది - యాదయానిధి కరుణచే -సద్బోధ మందవలె నారాయణా || [71]
ఏ విద్యకైన గురువు -లేకున్న నావిద్య పట్టుపడదు - కావునను నభ్యాసము -గురుశిక్ష కావలెను నారాయణా || [72]
గురుముఖంబైన విద్య -నెన్నికై కొనిన భావజ్ఞానము - చిరతరాధ్యాత్మ విద్య -నభ్యసింపఁగ లేడు నారాయణా || [73]
అనపేక్షకుఁడు సదయుఁడు -వేదాంతనిపుణుఁడయ్యాచార్యు - డు దొరుకుటపురూపమపుడు -గుఱుతైన గుఱి యొప్పు నారాయణా || [74]
అట్టిసద్గురుని వెదకి -దర్శించి యా మహాత్ముని పదములు - పట్టి కృతకృత్యుఁడౌను -సాధకుఁడు గట్టిగా నారాయణా || [75]
మొగి సాధనములు నాల్గు -గలనరుఁడు ముఖ్యాధికారి యగును - దగిన యుపదేశమునకు -యోగసాధకులలో నారాయణా || [76]
ఇది నిత్య మిదియనిత్యం -బనుచుఁ దన మది వివేకించుటొ - కటి, యెదను నిహపర సుఖములు -కోరనిది యిదియొకటి || [77]
ముదముతో శమదమాది -శ్హట్క సంపద గలిగి యుండుటొ - కటి, విదితముగ ముక్తిఁ బొందఁ -గాంక్షించు టదియొకటి || [78]
ఈనాల్గు సాధనముల -నధికారియై నిజాచార్యుఁ జేరి - నానా ప్రకారములను -శుశ్రూశ్హ నడుపవలె నారాయణా || [79]
ఉల్లమునఁ గాపట్యము -లవ మైన నుండ నీయక సతతము - తల్లి దండ్రియుఁ దైవము -గురువనుచుఁ దలఁపవలె నారాయణా || [80]


తనువు, ధనమును, సంపద -గురుని సొమ్మని సమర్పణము - చేసి, వెలసి తత్పరతంత్రుఁడై -నిత్యమును మెలఁగవలె నారాయణా || [81]
ఏనిశ్హ్ఠ గురునిశ్హ్ఠకు -దీటుగాదీ ప్రపంచంబునందు =- మానసము దృఢము చేసి -యలరవలె మౌనియై నారాయణా || [82]
ఇట్టి శిశ్హ్యుని పాత్రత -వీక్షించి హృదయమునఁ గారుణ్యము - నెట్టుకొని బ్రహ్మవిద్య -గురుఁడొసఁగు నెయ్యముగ నారాయణా || [83]
బ్రహ్మంబు గలుఁగఁగానె -యేతత్ప్రపంచంబు గలిగి యుండు - బ్రహ్మంబు లేకున్నను -లేదీ ప్రపంచంబు నారాయణా || [84]
ఈ విధంబున సూక్తుల -బ్రహ్మ సద్భావంబు గలుగఁ జేసి - భావ గోచరము చేయుఁ -జిత్స్వరూపములెల్ల నారాయణా || [85]
ఆ బ్రహ్మమందె పుట్టు -విశ్వంబు నాబ్రహ్మమందె యుండు - నా బ్రహ్మమందె యణఁగు -నదె చూడు మని చూపు నారాయణా || [86]
అది సచ్చిదానందము -అది శుద్ధ మది బద్ధ మది యుక్తము - అది సత్య మది నిత్యము -అది విమలమని తెలుపు నారాయణా || [87]
అదె బ్రహ్మ మదె విశ్హ్ణువు -అదె రుద్రుఁ డదియె సర్వేశ్వరుండు - అది పరంజ్యోతి యనుచు -బోధించు విదితముగ నారాయణా || [88]
భావింప వశముగాదు -ఇట్టిదని పలుక శక్యంబుగాదు - భావంబు నిలుపుచోట -నసి తాను బరమౌను నారాయణా || [89]
అది మాయతోఁ గూడఁగ -శివుఁడాయె, నదియె విద్యను గూ - డఁగ విదితముగా జీవుఁడాయె -నని తెలుపు వేర్వేఱ నారాయణా || [90]


శివుఁడు కారణ శరీరి -కార్యంబు జీవుఁడా లక్షణములు - ద్వివిధముగఁ దెలియు ననుచు -బోధించు వివరముగ నారాయణా || [91]
అరయ నిరువది నాలుగు -తత్త్వంబులై యుండు నందమ - గుచుఁ గరతలామలకముగను -బోధించుఁ బ్రకటముగ నారాయణా || [92]
కారణము కార్యమగుచు -వ్యవహార కారణాఖ్యత నుండును - నారూఢి బ్రహ్మాండము -పిండాండ మని తెలుపు నారాయణా || [93]
ఐదు భూతములు, నింద్రి-యములు పది, యంతరంగములు - నాల్గు, ఐదు విశ్హయములు తత్త్వ -సంఘాతమని తెలుపు నారాయణా || [94]
స్థూల సూక్ష్మాకృతులును -గారణముతో మూడు తెఱఁగులకు - ను, నీలమగు నందు నమరు -నని తెలుపు లాలించి నారాయణా || [95]
వెలసి పంచీకృతములు -నగు భూతములకుఁ బుట్టినది తను - వు, స్థూలంబు నది యనుచును -బోధించు దయతోడ నారాయణా || [96]
ఐదు నయిదింద్రియములు -ప్రాణంబు లయిదు, మనసును బు - ద్ధియుఁ, బాదుకొని సూక్ష్మ మందు -బోధించుఁ బ్రకటముగ నారాయణా || [97]
గాఢమగు నజ్ఞానము -ఈరీతిఁ గారణ శరీర మగును - మూఢులకు వశముగాదు -తెలియ విను మోదమున నారాయణా || [98]
ఈమూఁడు తనువులందు -దా నుండి ఈతనువు తాననుచును - వ్యామోహ పడుచుండు(ను) -జీవుండు వరుసతో నారాయణా || [99]
కలలేక నిద్రించును -కలఁగాంచి కడు మేలుగోరు చుండును - గలకాల మీ జీవుఁడు -త్రివిధములఁ గలసియును నారాయణా || [100]


ప్రాజ్ఞతైజస విశ్వులు -తానె, ఈపర్యాయముగ జీవుఁడు - ప్రజ్ఞగోల్పడ పొందును -సంసార బంధంబు నారాయణా || [101]
మూఁడవస్థలకు సాక్షి -యైనట్టి మూలంబు తాఁ దెలిసినఁ - జూడుమని సన్మార్గము -తేటగాఁ జూపుచును నారాయణా || [102]
నీవు దేహంబు గావు -ప్రాణంబు నీవుగావింద్రియములు - నీవుగాదని తెలుపును -వేదాంత నిలయమున నారాయణా || [103]
అనల తప్తంబు గాదు -జలమునను మునిఁగి తడిఁ జెందఁబో - దు, అనిలశుల్కంబుగాదు -నిరుపమం బని తెలుపు నారాయణా || [104]
కామహంకార మిపుడు -చిత్తంబుగా వీవు బుద్ధి నీవు - కావు మనసులు సత్యము -సాక్షివగు గట్టిగా నారాయణా || [105]
దేహధర్మములు నీకుఁ -దోఁచు టంతేగాని నిత్యముగను - మోహంబు మానుమనుచు -బోధించు ముఖ్యముగ నారాయణా || [106]
ఎన్ని దేహములు చెడిన -నీవు నేక స్వరూపుండ వగుచు - జెన్నలరి యుందు విలను -దత్త్వ ప్రసిద్ధముగ నారాయణా || [107]
అన్ని వేదాంత వాక్య -ములలో మహావాక్యములు నాలుగు - నిన్ను నీశ్వరునిగాను -వర్ణించు నిక్కముగ నారాయణా || [108]
ఉభయ దృశ్యోపాధులు, కడఁద్రోసిపోక యయ్యాత్మ మిగుల - నభయముగ నిటులెప్పుడు -చింతింపు మని తెలుపు నారాయణా || [109]
జీవ శివ తారతంయ -మున నైక్య సిద్ధి కానేర దనుచు - భావ సంశయము దీర్పు -కార్యార్థ పటిమచే నారాయణా || [110]


నిర్వికారుఁడవు నీవు -నీ యందె నిజమైన చందమునను - బర్వుఁ బ్రకృతి వికారము -లని తెలుపు ప్రౌఢిచే నారాయణా || [111]
సద్గురుం డీరీతిగా -బోధించు సరళితో వాక్యార్థము - హృద్గతముఁ జేసియుండి -జగతి జీవింపుదును నారాయణా || [112]
అని చింతనము జేయుచుఁ -జిత్తమునఁ దనివిఁ జెందుచు నెప్పు - డు, కనుదమ్ములను ముడుచుచు -ధ్యానంబుగాఁ జేయు నారాయణా || [113]
అపగతాఘ కృత్యుఁడై -ఈరీతి నభ్యాస మొనరించుచు - నపరోక్ష సిద్ధి నొందు -బ్రహ్మంబు తానగుచు నారాయణా || [114]
కందళిత హృదయుఁడగుచు -సచ్చిదానంద స్వరూపుఁడగు - చు, సందర్శితాత్ముఁడగుచు -నుండు నవికారతను నారాయణా || [115]
అవ్యయానంద పూజ్య -రాజ్య సింహాసనాసీనుఁడగుచు - భవ్యాత్ముఁడై వెలసెను -బూజ్య సంభావ్యుఁడై నారాయణా || [116]
నీవు సకలంబుగాని -యున్నదే నీకన్న వేఱొక్కటి - జీవుఁడని వర్ణించుట -వ్యవహార సిద్ధికిని నారాయణా || [117]
చిలుక పలుకులు పలికితి -నాకేమి తెలియుఁ దత్త్వ రహస్య - ము, వలదు నను నేరమెంచ -సాధులకు నళినాక్ష నారాయణా || [118]
శరణు భక్తార్తిహారి -గురురూప శరణు సజ్జన రక్షక - శరణు దురితౌఘనాశ -శరణిపుడు కరుణించు నారాయణా || [119]


5 comments:

నరసింహ(వేదుల బాలకృష్ణమూర్తి) said...

ఇటువంటి ఆణిముత్యాలను ఎక్కడెక్కడినుండి ఎంతెంత కష్టపడి సేకరించి మా కందిస్తున్నారో! ధన్యవాదాలండి.

durgeswara said...

చాలా చక్కని ప్రయత్నం. ఇటువంటి ఆణిముత్యాలను మరిన్నింటిని అందించాలి మీరు

Sravan Kumar DVN said...

ధన్యవాదాలు !

విఘ్నేశ్వర్ ‌రాపోలు said...
This comment has been removed by the author.
వివేక్ బాయికాడి said...

ఇంతకన్నా అణిముత్యమింకొకటి గలదే ఇలలో....
ఈరోజు ఆ నారాయణుడే నామీద దయదలచి నాకు మీ బ్లాగు చూపించాడేమో..

ఇంతమంచి ఆణిముత్యాన్ని అందించినందుకు మీకు ఎంతగా ధన్యవాదాలు తెలిపినా అది తక్కువే..